Phấn phủ

 1028 Phấn Khoáng Kiềm Dầu  1028 Phấn Khoáng Kiềm Dầu
 1028 Phấn Phủ Siêu Kiềm Dầu Hold It [NEW]  1028 Phấn Phủ Siêu Kiềm Dầu Hold It [NEW]
 1028 Phấn Phủ Siêu Mịn Kiềm Dầu  1028 Phấn Phủ Siêu Mịn Kiềm Dầu
 CUICU Phấn Phủ Siêu Mềm Mịn  CUICU Phấn Phủ Siêu Mềm Mịn